Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 


 


Tovar v akcii

Naša cena 182,00 €
skladom
Naša cena 1 000,00 €
skladom
59,00 €
Naša cena 58,00 €
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky - MERCONTROL

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávky

Kúpna zmluva sa realizuje na základe elektronickej objednávky kupujúceho v našom internetovom obchode www.mercontrol.sk . Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje
o kupujúcom, aby mohla byť akceptovaná:

 • názov a sídlo spoločnosti v súlade s obchodným, resp. živnostenským registrom, 
  IČO, IČ DPH (ak sa jedná o plátcu DPH)
 • meno a priezvisko, kompletnú adresu kupujúceho
 • názov produktu, t.j. jednoznačné určenie predmetu objednávky
 • kontaktné údaje kupujúceho, t.j. telefónne číslo a emailovú adresu
 • spôsob platby
 • presnú adresu doručenia tovaru

2. Elektronická komunikácia

Okamihom navštívenia nášho internetového obchodu, poprípade zaslaním emailu (resp. vytvorením objednávky), sa začína naša vzájomná elektronická komunikácia a súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie od nás. Zároveň akceptujete, že všetky komunikačné nástroje (zmluvy, dohody, oznamy...), ktoré vám doručíme elektronicky, spĺňajú všetky požiadavky písomnej komunikácie.

3. Platobné podmienky

 • na dobierku t.j. v hotovosti pri prevzatí od kuriéra prepravnej spoločnosti
 • platbou vopred na účet:
  Platba vopred sa prevádza na základe nami vystavenej zálohovej faktúry, ktorá Vám bude zaslaná na Váš e-mail, ako variabilný symbol použite číslo zálohovej faktúry.

4. Doprava tovaru a ceny

Dopravu zaisťuje predajca (to neplatí v prípade osobného odberu na prevádzke v Starej Turej).
Spôsob dopravy zodpovedá veľkosti dodávky. Viac v "Dodacie podmienky".


5. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

Zrušenie objednávky je treba uskutočniť zaslaním mailu na adresu : mercontrol@mercontrol.sk. 
Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške poštovného a ostatných nákladov v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ktorý tovar neprevezme v definovanom termíne od doručovateľskej služby alebo od tretej strany.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

6a. Odstúpenie od zmluvy z strany kupujúceho

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona c. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchodea to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

Tovar prosíme zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie...). Tovar musí byť v originálnom obale (prosím, na obal nič nepíšte ani naň nič nelepte) a kompletný (vrátane príslušenstva, návodu,produktov, ktoré boli dodané s tovarom, atď.) Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar v prípadoch, kedy vrátený tovar alebo jeho súčasti sú znečistené, poškodené, alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do procesu jeho uvedenia do pôvodného stavu.

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Peniaze nevraciame poštovou poukážkou!

Podmienky odstúpenia od zmluvy: 
- musí byt uskutočnené písomnou formou
- musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho, 
- musí byt vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a riziko kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek  a objednávky spotrebiteľa sa rozumie tovar zhotovený na základe jeho požiadavky s odlišnými parametrami (konfiguráciou), ako je ponúkaný tovar predávajúcim v základnom vyhotovení a výbave. Kupujúci ďalej berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo k osobnému kontaktu alebo jednaniu zmluvných strán, alebo v súvislosti s jej uzatváraním. Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku hlavne v týchto prípadoch:

 • ak sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby a ak sa táto služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 7 dní
 • ak sa jedná o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 • ak sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • ak sa jedná o predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho špecifické vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

V prípade oprávneného odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, alebo preddavok a poštovné (k spotrebiteľovi). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho i s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito podmienkami súhlasí.

6b. Odstúpenie od zmluvy z strany predávajúceho

Predajca si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku alebo jej časť v nasledujúcich odôvodnených prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila jeho cena

V prípade, že by takáto situácia skutočne nastala, sa zaväzujeme, že Vás budeme okamžite kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, a následne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celej objednávky, ...).

Pokiaľ ste už za objednaný tovar zálohovo zaplatili (prevodom z účtu) vaše peniaze budú prevedené späť na Váš účet do 5 pracovných dní.

7. Akciová ponuka e-mailom

Zákazníkom, ktorí u nás nakúpili, zasielame sporadicky, cca 4-5 krát ročne newsletter. Predstaví vám exkluzívnu ponuku, horúce novinky, produkty za extra ceny alebo tovar s darčekmi. Ani my nemáme radi obťažujúce e-maily plné zbytočností, preto vždy vyberáme tie najvhodnejšie a najkvalitnejšie produkty, ktorých nákupom skutočne ušetríte.

8. Ochrana informácií

Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu firmy MERCONTROL s.r.o., a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či nijak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované na dobu neurčitú z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Zákazník využívaním služieb prevádzkovateľa dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka (meno, adresa, telefón, e-mail), ktoré sa ďalej doplňujú pri uskutočnení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze (zrušenie registrácie).
Žiadosť o zrušenie registrácie a vymazanie osobných údajov môže zákazník poslať na:
mercontrol@mercontrol.sk, alebo písomne na adresu prevádzky firmy:

MERCONTROL EU s.r.o.

Sadová 3016/14

916 01 Stará Turá

Prevádzka: Štefánika 354

                       916 01 Stará Turá

e-mail: mercontrol@mercontrol.sk

web: www.mercontrol.sk

fax/tel.: 032/776 44 96

IČO: 51 193 752

IČ DPH: SK2120639532                                 

Bank.spoj.: SK94 0200 0000 0039 3171 2253

Reg,: V OR Okresného súdu Trenčín vl. 35555/R

 

*****************************************************

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel: 046/542 27 71, fax: 046/542 06 85, e-mail: tn@soi.sk

Podmienky ochrany osobných údajov a spracovateľská zmluva

 

 Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

  • 1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť  MERCONTROL EU s.r.o. (ďalej len "správca").
  • 2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

   MERCONTROL EU s.r.o.

   Sadová 3016/14

   916 01 Stará Turá

   Prevádzka: Štefánika 354

                          916 01 Stará Turá

   e-mail: mercontrol@mercontrol.sk

   web: www.mercontrol.sk

   fax/tel.: 032/776 44 96

   IČO: 51 193 752

   IČ DPH: SK2120639532                                 

   Bank.spoj.: SK94 0200 0000 0039 3171 2253

   Reg,: V OR Okresného súdu Trenčín vl. 35555/R

    

  • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) .............................................................................
 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu mercontrol@mercontrol.sk

 

 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

 

M2UxMDIxZ