Tovar posielame

kurierskou

spoločnosťou

 

 

 

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

 


 


NAJPREDÁVANEJŠÍ

167,00 €
Naša cena 150,00 €
skladom
847,00 €
Naša cena 840,00 €
skladom
132,00 €
Naša cena 110,00 €
skladom

Tovar v akcii

Naša cena 4 910,00 €
skladom
2 990,00 €
Naša cena 2 930,00 €
skladom

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA:

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť MERCONTROL EU s.r.o., (ďalej len "správca").

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

MERCONTROL EU s.r.o.

Sadová 3016/14

916 01 Stará Turá, SK

IČO: 51193752

DIČ: 2120639532

IČ DPH: SK2120639532

Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín vl. 35555/R

Prevádzka: Štefánika 354, 916 01 Stará Turá

Tel.: +421 32/776 44 96

Email: mercontrol@mercontrol.sk

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

ROZSAH SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Meno a priezvisko, prípadne názov spolocnosti
 • Adresa bydliska alebo sídla firmy
 • E-mailová adresa
 • Telefonický kontakt 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v odst. 3 bude Správca zhromaždovať, uchovávať a spracovávať v súlade s účelom, na základe ktorého boli zhromaždené:

 • Predaj tovaru (zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru);
 • Evidencia a zasielanie dokladov (faktúry, kúpne zmluvy a.i.) nevyhnutných pri obchodnom styku;
 • Komunikácia (informácie o aktuálnom stave objednávky, reklamácia a.i.);
 • Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov (našim oprávneným záujmom je zaistenie ochrany a bezpečnosť našich systémov a našich zákazníkov, pri prevencii podvodov, riešení sporov a presadzovaní našich dohôd);
 • Marketingové ponuky (zasielanie obchodných informácií a marketingových ponúk v súčinnosti s predmetom podnikania).
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia. 

OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVA SPRÁVCA

Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje manuálne alebo automatizovane prostredníctvom svojich k tomu oprávnených zamestnancov. Osobné údaje sú uložené v zabezpečených databázach. Správca vyhlasuje, že všetky spracované osobné údaje, prípadne ich nevyhnutné predávanie, bude plne zabezpečené v súlade s platnými právnymi predpismi, upravujúcimi ochranu osobných údajov a s právnymi predpismi regulujúcimi sprostredkovateľskú činnosť Správcu.

MERCONTROL EU s.r.o. ako Správca poveruje spracovaním osobných údajov aj dalšie Subjekty tvz. Spracovateľov. Spracovateľom je každý Subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre Správcu za účelom a spôsobom, ktorý mu stanoví Správca. Správca poskytuje Spracovateľom len údaje nevyhnutne potrebné na zabezpečenie svojich služieb. Subjekt využíva napr. služby prepravných spoločností.

5.1 ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) .

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

PODLA ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁ SUBJEKT PRÁVO

 • požadovat kedykoľvek bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov;
 • v prípade, že sa domnieva, že spracovanie osobných údajov Správca vykonáva v rozpore so zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môže požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby Správca odstránil takto vzniknutý stav, hlavne môže požadovat zabezpečenie opravy, doplnenie, vymazanie osobných údajov, alebo blokáciu osobných údajov;
 • kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov, alebo na Úrad na ochranu osobných údajov;
 • kedykolvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré budú následne vymazané.

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu bezplatnú informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Ďalej môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby Správca odstránil takto vzniknutý stav, hlavne môžete požadovat zabezpečenie opravy, doplnenie, vymazanie osobných údajov, alebo blokáciu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom emailu mercontrol@mercontrol.sk

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť, obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov, alebo na Úrad na ochranu osobných údajov;.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

M2UzNmI3Zm